0,00
0

Winkelwagen

0
Subtotal:  0,00
Geen producten in je winkelwagen.

Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die wij doen en alle overeenkomsten die wij sluiten. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze door onze directie schriftelijk zijn geaccordeerd.

2. AANBIEDINGEN / TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

2.1 Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen door ons nog binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding worden herroepen.

2.2 Een overeenkomst komt eveneens tot stand doordat wij leveren conform enige offerte, verzendbon of factuur.

3. PRIJZEN

Onze prijzen zijn exclusief belastingen en heffingen, verpakking, transport en verzekering. Ze zijn gebaseerd op de voor ons ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostprijs. Indien die kostprijs zich onvoorzien wijzigt voordat de levering heeft plaatsgevonden, zullen wij gerechtigd zijn de overeengekomen prijs aan die wijzigingen aan te passen.

4. LEVERING

4.1 Leveringen vinden plaats door afscheiding van de zaken in ons magazijn dan wel door afgifte aan de vervoerder. De zaken reizen altijd voor rekening en risico van de afnemer, ook wanneer wij het vervoer verzorgen.

4.2 Een door ons opgegeven levertijd geldt, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, als streeftermijn. Overschrijding daarvan geeft de afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding en/of opschorting van zijn betalingsverplichting.

4.3 De levertermijn, vangt niet aan voordat wij alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens hebben ontvangen.

5. VERTRAGENDE OMSTANDIGHEDEN

Onder vertragende omstandigheden wordt verstaan: iedere van onze wil of controle onafhankelijke omstandigheid, al dan niet voorzienbaar, waardoor gehele of gedeeltelijke prestatie onzerzijds tijdelijk wordt verhinderd of zodanig bezwaarlijk wordt gemaakt dat nakoming van ons in redelijkheid tijdelijk niet kan worden gevergd.

6. VERZUIM

6.1 Wij zullen nimmer in verzuim zijn dan nadat de afnemer ons bij aangetekende brief of deurwaardersexploit heeft gesommeerd tot nakoming met gunning van een termijn van twee weken waarbinnen wij alsnog kunnen presteren zonder in verzuim te geraken.

6.2 Indien wij verhinderd zijn binnen die termijn te presteren vanwege vertragende omstandigheden, zoals bedoeld in het voorgaand artikel, zullen wij naar keuze de overeenkomst kunnen handhaven onder schriftelijke opgave van de aard van de vertragende omstandigheid dan wel door eenvoudige schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden.

6.3 Ingeval van handhaving, zal de termijn waarbinnen wij alsnog tijdig kunnen presteren van rechtswege worden verlengd met de periode gedurende welke de vertragende omstandigheden blijven bestaan. Ingeval van ontbinding zullen wij tot geen enkele vergoeding aan de afnemer verplicht zijn.

7. OVERMACHT

7.1 Indien wij door overmacht niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zullen wij op die grond de overeenkomst door eenvoudige schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk kunnen ontbinden zonder dat wij tot enige vergoeding jegens de afnemer verplicht zijn.

7.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een vertragende omstandigheid in de zin van deze voorwaarden, voorzover die langer voortduurt dan drie maanden.

7.3 Indien en voorzover ten tijde van het opkomen van de overmacht dan wel de vertragende omstandigheden reeds gedeeltelijk door ons is gepresteerd, zullen wij voor dat gedeelte betaling kunnen vorderen en voor het nog niet gepresteerde gedeelte de ontbinding kunnen inroepen.

8. ZEKERHEID

Wij kunnen te allen tijde zekerheid verlangen voor de ons toekomende prestatie. Indien de afnemer nalaat die binnen de door ons gestelde termijn te stellen, zullen wij gerechtigd zijn de overeenkomst bij eenvoudige schriftelijke verklaring te ontbinden. Voor zover reeds zaken geleverd zijn, is de afnemer verplicht die binnen vijf dagen na ontvangst van de verklaring aan ons terug te leveren en is hij verplicht alle schade, die wij door zijn weigering lijden, aan ons te vergoeden.

9. BETALING

9.1 Betaling dient zonder schuldvergelijking of aftrek te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Bij gebreke daarvan verkeert de afnemer van rechtswege in verzuim en zal hij een vertragingsrente verschuldigd zijn van anderhalf procent over het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden.

9.2 Betalingen strekken eerst tot voldoening van verschuldigde kosten, daarna van rente en vervolgens van opeisbare hoofdsommen in de volgorde van hun ouderdom, ongeacht hetgeen afnemer met betrekking tot zijn betaling aangeeft.

9.3 Zodra de afnemer in verzuim is, zullen wij verdere leveranties mogen opschorten en de overeenkomst voor zover deze nog niet door ons is uitgevoerd, ontbinden, onverminderd ons recht op vergoeding van alle schade, inclusief gederfde winst.

9.4 Zodra de afnemer ten aanzien van enige verplichting jegens ons in verzuim is, zal hij dat ook zijn ten aanzien van alle andere vorderingen die wij op hem hebben.

9.5 De afnemer zal gehouden zijn alle door ons ter bewaring en uitoefening van onze rechten gemaakte kosten te vergoeden. Buitengerechtelijke kosten zullen verschuldigd zijn zodra wij de zaak, ongeacht of die eisend of verwerend is, in handen stellen van een advocaat. De omvang van die kosten zal gefixeerd zijn op 15% van de geldswaarde van de verplichting waarvan de nakoming wordt gevorderd, zulks met een minimum van € 350,– en op een vast bedrag van € 3.500,– ingeval van een onbepaald belang.

9.6 Indien wij overgaan tot het aanvragen van afnemers faillissement, zullen de kosten daarvan voor een gefixeerd bedrag van € 850,– voor rekening van afnemer komen.

9.7 Indien wij in enige andere juridische procedure jegens afnemer geheel of grotendeels in het gelijk worden gesteld, zal de afnemer, zulks in afwijking van het bepaalde in de artikelen 56 en 57 van het Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering, alle werkelijke kosten, aan de procedure voor ons verbonden, waaronder de volledige advocaatkosten, aan ons dienen te vergoeden.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de afnemer al het verschuldigde voor door ons aan hem geleverde of te leveren prestaties zal hebben voldaan, inclusief rente en kosten die uit verzuim van de afnemer voortvloeien.

10.2 Wanneer (mede) uit de zaken die onder ons eigendomsvoorbehoud vallen door of namens de afnemer een nieuwe zaak wordt gevormd, zal hij geacht worden daarbij in onze opdracht te hebben gehandeld en die zaak voor ons te gaan houden, tot het moment waarop het eigendomsvoorbehoud ingevolge het vorige lid vervalt.

10.3 Wij zullen te allen tijde bevoegd zijn de ons in eigendom toebehorende zaken terug te halen op kosten van de afnemer.

11. HULPMIDDELEN

11.1 Door ons, al dan niet in samenwerking met de afnemer, vervaardigde tekeningen, werktuigen, matrijzen, modellen en andere hulpmiddelen blijven te allen tijde ons eigendom. Behoudens schriftelijke toestemming mogen van deze zaken geen kopieën worden gemaakt en mogen ze ook niet aan derden worden getoond of bekendgemaakt. Hierbij doet niet terzake of de afnemer voor de vervaardiging kosten in rekening zijn gebracht. De afnemer zal de betreffende zaken op eerste verzoek aan ons overhandigen.

11.2 Transport en verlading van dergelijke zaken vinden, ongeacht de vraag wie eigenaar daarvan is, altijd plaats voor rekening en risico van de afnemer.

12. PAND, RETENTIERECHT

Zaken onder ons opzicht, toebehorend aan afnemer, strekken ons tot pand voor al hetgeen wij, uit welken hoofde ook, van afnemer te vorderen hebben of mochten krijgen. Wij zullen tevens gerechtigd zijn op deze zaken een retentierecht uit te oefenen voor alle opeisbare vorderingen op de afnemer. De aan de handhaving en effectuering van deze rechten verbonden kosten komen voor rekening van de afnemer en worden eveneens door deze rechten gesecureerd.

13. RECLAME

13.1 De afnemer dient het geleverde onmiddellijk op alle zichtbare of anderszins eenvoudig te constateren gebreken te controleren. Klachten van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de in deze voorwaarden omschreven termijnen. Bij gebreke van schriftelijke reclame binnen acht dagen na levering zal het geleverde geacht zal worden te voldoen aan de daaraan te stellen eisen. Zulks geldt in ieder geval voor in gebruikgenomen zaken, alles behoudens onzichtbare gebreken. Klachten daarover moeten binnen zes maanden na levering en acht dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk worden gemeld. Klachten over onze facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Overschrijding van enige in dit artikel genoemde termijn, laat iedere aanspraak van de afnemer terzake vervallen.

13.2 De zaken waarover gereclameerd wordt, dienen kosteloos aan ons te worden geretourneerd. Indien de reclame terecht blijkt, zullen wij naar onze keuze tot gratis herlevering dan wel creditering overgaan.

14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Onverminderd het bepaalde in art. 6: 185 B.W. zijn wij jegens de afnemer niet tot verdere schadevergoeding gehouden dan tot de hoogte van het factuurbedrag van de levering met betrekking waartoe de aanspraak op schadevergoeding is gebaseerd.

14.2 Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor schade, veroorzaakt door ondergeschikten of personen van wie wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen, ook niet indien de schade aan hun opzet of grove schuld te wijten is.

14.3 Adviezen met betrekking tot toepassing, gebruik of verwerking van door ons geleverde zaken worden naar beste weten, vrijblijvend gegeven. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van opvolging van die adviezen.

14.4 De afnemer die door ons geleverde zaken of daaruit nieuw gevormde zaken doorverkoopt is verplicht zich voldoende tegen het risico van productaansprakelijkheid (art.6:185 BW) te verzekeren.

14.5 De afnemer dient ons te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden voorzover die zouden leiden tot een verdergaande aansprakelijkheid dan die, welke wij krachtens deze voorwaarden hebben aanvaard.

15. GEVOLGEN VAN ONTBINDING

15.1 Indien een overeenkomst op ons initiatief geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden, zullen wij jegens afnemer gerechtigd zijn tot vergoeding van al onze verliezen, kosten en gederfde winst met betrekking tot de ontbonden overeenkomst. De ingevolge deze voorwaarden en overigens aan ons toekomende zekerheidsrechten zullen mede daartoe strekken.

15.2 Wij zullen gerechtigd zijn het ingevolge het vorige lid door de afnemer aan ons verschuldigde, te compenseren met hetgeen wij uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis of anderszins aan de afnemer verschuldigd zijn of zullen worden.

15.3 Voor door ons verkochte zaken die door ons als gevolg van ontbinding worden behouden, aan ons worden teruggegeven of door ons ingevolge art. 10 lid 3 van deze voorwaarden worden teruggenomen, zullen wij de afnemer slechts crediteren tot het beloop van de werkelijke waarde daarvan voor ons op het moment waarop wij de feitelijke macht over die zaken (her)krijgen.

16. RECHTS- EN FORUMKEUZE

16.1 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weense Koopverdrag van 1980 is uitgesloten.

16.2 Behoudens andersluidende, dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, zullen alle geschillen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Wij zullen niettemin gerechtigd zijn rechtsvorderingen tegen onze wederpartij aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van diens woonplaats.

17. SLOTBEPALINGEN

17.1 Wanneer wij in voorkomende gevallen van één of meer van deze voorwaarden geen naleving vorderen, kan daaruit niet worden afgeleid dat wij van naleving van de overige voorwaarden afstand zouden hebben gedaan, noch dat wij in het vervolg geen stipte naleving van alle voorwaarden zouden mogen vorderen.

17.2 Indien te eniger tijd mocht blijken dat enige bepaling uit deze voorwaarden nietig moet worden geoordeeld, zal deze geacht worden te zijn vervangen door de inhoudelijk dichtst bijgelegen bepaling die wél geldig is. Onder alle omstandigheden zullen de overige bepalingen volledige gelding behouden.